Steppemeer 18 - De Keizer Makelaarsgroep (2024)

Dit huis is van buiten al mooi om te zien! Anders, sprekend en statig. In zo’n huis wil je wonen!
De eigenaren wonen hier vanaf de bouw en hebben de woning jarenlang met veel plezier bewoond. Dat is ook te zien! Kijk maar eens naar de voor- en achtertuin, prachtig aangelegd, sfeervol en een extra plek om zowel binnen als buiten veel plezier van te hebben. Dat geldt ook voor de binnenzijde. Het ziet er keurig en modern uit.

Gelegen op een mooie plek in de wijk. Aan de voorzijde autoluw, waardoor er vrij zicht is op de omgeving en parkeren doe je om de hoek. Dat geldt ook voor sport en recreatie. Werkelijk alles is binnen handbereik. Je bent zo bij de recreatieplas De Rietplas, waar je in de zomer heerlijk kunt zwemmen en suppen en in de winter kunt schaatsen. De woning is centraal gelegen en dichtbij voorzieningen zoals het station Castellum (5 minuten) maar ook ten opzichte van basisscholen. Hou je van fietsen? Het tunneltje onderdoor en je fietst heerlijk landelijk tussen de fruitbomen in het buitengebied van Houten.

Indeling
Begane grond:
De hal is een flinke ruimte als je binnenkomt. Het ziet er gelijk verzorgd en netjes uit met moderne plavuizen op de vloer, een mooi plafond en nette wanden. Vervolgens het toilet. Keurig modern en voorzien van lichte tegels, een hangcloset en een fonteintje. Dan de trap naar de verdieping en de deur naar de woonkamer. Fijn is dat de deur glas heeft, het geeft een verbinding tussen de hal en de woonkamer.
De woonkamer is sfeervol afgewerkt en door de uitbouw een prachtige, open ruimte, helemaal op de tuin gericht met aan de achterzijde een grote glazen pui en aan de zijkant nog een extra hal waar kinderen hun natte spullen kunnen ophangen. Fijn is de houtkachel die lekker centraal bij de zithoek is. De kamer is dusdanig groot van formaat dat je er royaal de meubels ik kwijt kan en dan genoeg ruimte over hebt.

Aan de voorzijde tref je de keuken. Een ruime opstelling met veel werkblad, genoeg kastjes als bergruimte en natuurlijk diverse ingebouwde apparaten maken het tot een prettige (werk) plek.

1e Verdieping:
Hier tref je een overloop, twee slaapkamers aan de achterzijde, een slaapkamer aan de voorzijde en de badkamer. Alle drie de kamers zijn goed van formaat. De badkamer is door de opzet zeer ruimtelijk. De tegels zijn neutraal, de inloopdouche heeft een glazen wand en tegen de muur van de slaapkamer hangt een wastafelmeubel met twee kranen. En uiteraard ontbreekt het toilet niet.

2e Verdieping:
Een verdieping die ruim is opgezet met een overloop met de wasmachineaansluiting en de opstelling van de cv-ketel, WTW-installatie, bergruimte onder het schuine dak en vervolgens een nog eens 2 slaapkamers waarvan een voorzien van dakkapel en de ander met Velux dakraam. Vanaf de overloop heb je daarnaast ook nog toegang tot een grote bergvliering.

This house is already beautiful on the outside! Different, expressive and stately. You want to live in a house like this!
The owners have lived here since construction and have enjoyed living in the house for many years. It shows! Just look at the front and backyard, beautifully landscaped, attractive and an extra place to enjoy both inside and outside. The same goes for the inside as well. It looks neat and modern.

Located in a nice spot in the neighborhood. Car-free at the front, allowing an unobstructed view of the surroundings and parking is around the corner. The same goes for sports and recreation. Really everything is within reach. You are at the recreational lake De Rietplas, where you can enjoy swimming and supping in the summer and ice skating in the winter. The house is centrally located and close to amenities such as Castellum station (5 minutes) but also in relation to elementary school. Do you like cycling? The tunnel under and you cycle in the countryside between the fruit trees in the outskirts of Houten.

Classification
First floor:
The hall is a substantial space when you enter. It immediately looks neat and tidy with modern tiles on the floor, a nice ceiling and neat walls. Then the toilet. Neat modern and equipped with light tiles, a hanging closet and a sink. Then the stairs to the floor and the door to the living room. Fine is that the door has glass, it gives a connection between the hall and the living room.
The living room is tastefully finished and because of the expansion a beautiful, open space, completely focused on the garden with a large glass front at the rear and on the side another hallway where children can hang their wet stuff. Nice is the wood stove that is nice and central to the seating area. The room is so big that you can generously put the furniture I and then have enough space left.

At the front you will find the kitchen. A spacious layout with plenty of worktop, enough cabinets as storage space and of course various built-in appliances make it a pleasant (work) place.

1st Floor:
Here you will find a landing, two bedrooms at the rear, a bedroom at the front and the bathroom. All three rooms are of good size. The bathroom is by design very spacious. The tiles are neutral, the shower has a glass wall and against the wall of the bedroom hangs a washbasin with two taps. And of course, the toilet is not missing.

2nd Floor:
A floor that is spacious with a landing with washing machine connection and the arrangement of the central heating boiler, WTW installation, storage space under the sloping roof and then another 2 bedrooms, one equipped with dormer window and the other with Velux skylight. From the landing you also have access to a large storage attic.

Steppemeer 18 - De Keizer Makelaarsgroep (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lilliana Bartoletti

Last Updated:

Views: 6014

Rating: 4.2 / 5 (73 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lilliana Bartoletti

Birthday: 1999-11-18

Address: 58866 Tricia Spurs, North Melvinberg, HI 91346-3774

Phone: +50616620367928

Job: Real-Estate Liaison

Hobby: Graffiti, Astronomy, Handball, Magic, Origami, Fashion, Foreign language learning

Introduction: My name is Lilliana Bartoletti, I am a adventurous, pleasant, shiny, beautiful, handsome, zealous, tasty person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.